Kvalitet usluga

   Pre više godina menadžment “Šidprojkta”d.o.o definisali su strategiju razvoja firme u pravcu tržišta da bi se u potpunosti odgovorilo na zahteve korisnika. Uspostavljajući ravnotežu između velikog inženjerskog iskustva i poštovanja zahteva zakonodavstva Srbije ili zakonodavstva zemlje u kojoj se usluga pruža, započet je sertifikovani sistem upravljanja, saglasno međunarodno standardizovanim zahtevima.

-Licenca za izradu tehičke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministrastvo nadležno za poslove građevinarstva.

-Licenca P090A2- Za objekte u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa jasno određenim granicama katastarskih parcela I kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine I objekte u zaštićenim područijima.

-Licenca P091A1- Arhitektonskih projekata za objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastructure, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom.

-Licenca P131G2- Projekta saobraćajnica za državne puteve prvog I drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i saobraćajne priključke na ove puteve I saobraćajne priključke na ove puteve I granične prelaze.

-Licenca P132G1- Projekata građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte I saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze.