Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

    Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na životnu sredinu. U tu svrhu, naši timovi stručnjaka pružaju celokupnu uslugu pri izradi studija o proceni uticaja i izrađuju odgovarajuće, Zakonom o proceni uticaja, predviđene dokumente. Celokupan proces procene uticaja, vodimo od početka do kraja, što pored ostalog podrazumeva: javnu prezentaciju Studije, učešće u javnoj raspravi i odbranu Studije pred stručnom komisijom.

    Stručni timovi  "Šidprojekta" su izradili i sproveli, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja, više studija o proceni uticaja na životnu sredinu, od kojih pominjemo samo neke:

-Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u prigradskom naselju Laćarak, severno od regionalnog puta R-103, Opština Sremska Mitrovica

-Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u prigradskom naselju Laćarak, južno od regionalnog puta R-103, Opština Sremska Mitrovica

-Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u istočnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi, na kat. parc. br. 4810/5, 4810/6, 4810/7, 4810/8, 4813/8, 4813/10, 4813/12, 4813/14, 4813/17, 4870, 4871, k.o. Stara Pazova, i na kat. parc. br. 2795/2 i 27191/7, k.o. Stari Banovci

-Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Šidu, na kat. parc. 5823/1 k.o. šid, potes Anište, na državnom putu dugog reda (regionalni put) R - 103, na km 3+801,54