Studije opravdanosti

Takođe, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  "Šidprojekt" izradio je niz idejnih i glavnih projekta sa studijama opravdanosti za objekte koji su kulturna dobra od izuzetnog značaja, po kojima su izvedeni radovi na izgradnji od kojih će se pomenuti samo:

- Izrada projektno tehničke dokumentacije za ugradnju putničkog lifta u objekat Gradske kuće u Subotici;

- Izrada projektno tehničke dokumentacije za posetioce Odvraćenica u okviru Parka prirode Golija, na kp.br. 1/1, 1/2, 1/3 i 16 KO Radaljica;

NISKOGRADNJA

Takođe, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  "Šidprojekt" izradio je niz idejnih i glavnih projekta sa studijama opravdanosti za priključenje kompleksa i pojedinačnih objekata na državne puteve prvog i drugog reda, kao i na autoput, po kojima su izvedeni radovi na izgradnji.