Tehnička kontrola projektne dokumentacijeProjektno-tehnička dokumentacija je proizvod realizacije procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije koju realizuje stručni projektantski tim "Šidprojekta" DOO, na osnovu iskazanog zahteva naručioca, a nakon preispitivanja projektnog zadatka i obavljenog procesa nuđenja i ugovaranja, u svemu po procedurama i uputstvima koje su verifikovane od strane akreditovane institucije.

U procesu izrade projektno tehničke dokumentacije koji se izrađuje od strane stručnog projektantskog tima "Šidprojekta" DOO posebno se utvrđuju i definišu sledeće aktivnosti kojim se upravlja procesom izrade projektno-tehničke dokumentacije:

-DEFINISANJE OVLAŠĆENjA I ODGOVORNOSTI ZA BITNE ELEMENTE PROJEKTOVANjA,

-AKTIVNOSTI PRIKUPLjANjA PODLOGA, RAZRADE I IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,

-AKTIVNOSTI PREISPITIVANjA, VERIFIKACIJE I VALIDACIJE SVAKE FAZE PROJEKTA,

-UPRAVLjANJE IZMENAMA BITNIH ELEMENATA IZRAĐENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

Reference:
-Tehnička kontrola Molovih glavnih benzinskih stanica u Srbiji